Pe. Genildo Herculano realizando missa no cemitério de Solidão

Pe. Genildo Herculano realizando missa no cemitério de Solidão